Loading...

Hội thảo Tiêu chuẩn Năng lực Giảng viên POHE/Teacher standards workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Tư vấn Việt Nam TS. Nguyễn Kim Dung trình bày Dự thảo các tiêu chuẩn năng lực giảng viên POHE và phương thức bồi dưỡng.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By