Loading...

Hội thảo Phát triển phương pháp giảng dạy/Toolbox revitalized workshop

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2
Hai tư vấn Nguyễn Thanh Hường và Mark Gellevij trình bày về Các phương pháp giảng dạy cho đào tạo theo định hướng nghề nghiệp.

    Comments
    or

    Photo Info

    Navigation

    Powered By