Loading...

Hội thảo Tầm nhìn và Sứ mệnh tại các trường/Vision Mission workshops at univers

Ảnh các hoạt động của Dự án POHE2

Diễn ra từ ngày 24/11-04/12/2012 tại 8 trường đại học tham gia dự án POHE.

Đại học Vinh Đại học Vinh

0 Comment(s)
Đại học Vinh Đại học Vinh

0 Comment(s)
Đại học Vinh Đại học Vinh

0 Comment(s)
Đại học Sư phạm Thái Nguyên Đại học Sư phạm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Đại học Sư phạm Thái Nguyên Đại học Sư phạm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Đại học Sư phạm Thái Nguyên Đại học Sư phạm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm TP HCM Đại học Nông Lâm TP HCM

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm Huế Đại học Nông Lâm Huế

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm Huế Đại học Nông Lâm Huế

0 Comment(s)
Đại học Nông Lâm Huế Đại học Nông Lâm Huế

0 Comment(s)
Đại Học Kinh tế Quốc dân Đại Học Kinh tế Quốc dân

0 Comment(s)
Đại Học Kinh tế Quốc dân Đại Học Kinh tế Quốc dân

0 Comment(s)
Đại Học Kinh tế Quốc dân Đại Học Kinh tế Quốc dân

0 Comment(s)
Đại học SPKT Hưng Yên Đại học SPKT Hưng Yên

0 Comment(s)
Đại học SPKT Hưng Yên Đại học SPKT Hưng Yên

0 Comment(s)
Đại học SPKT Hưng Yên Đại học SPKT Hưng Yên

0 Comment(s)