Loading...

Hỗ trợ truyền thông và marketing cho trung tâm POHE

Thu 07 Apr 2016 05:05:24 | 0 comments

Trong khuôn khổ Dự án POHE2, bên cạnh việc chú trọng phát triển số lượng chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE), BQL dự án POHE2 cũng chú trọng nâng cao chất lượng giảng viên, gia tăng về mặt số lượng bằng việc thành lập và triển khai các trung tâm bồi dưỡng giảng viên POHE. Việc duy trì và phát triển bền vững của các trung tâm này là một thách thức lớn trong điều kiện  hiện nay. Do đó, BQL Dự án đưa ra các hỗ trợ kỹ thuật giúp các trung tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing, phát triển thương hiệu POHE.

Cụ thể các hoạt động:

  • -          Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của các trung tâm POHE
  • -          Xây dựng kế hoạch hoạt động các Trung tâm
  • -          Xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing, phát triển thương hiệu các trung tâm POHE.
Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, BQL Dự án POHE2 tổ chức Hội thảo truyền thông và Marketing cho Trung tâm Bồi dưỡng giảng viên POHE để chia sẻ thực trạng hoạt động trung tâm POHE và thảo luận kế hoạch Truyền thông và Marketing cho các Trung tâm.

  • Thời gian: Thứ sáu, ngày 15/04/2016
  • Địa điểm (dự kiến): Khách sạn Công đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Dự án POHE2!

Comments
or