Loading...

Khảo sát cựu sinh viên POHE 2016

Sau hơn 10 năm triển khai với việc xây dựng 10 chương trình đào tạo trong giai đoạn 1 và mở rộng 40 CTĐT trong giai đoạn 2, Dự án Phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) thuộc Bộ giáo dục và đào tạo đang bước vào thời điểm kết thúc giai đoạn 2. Bên cạnh xây dựng, việc đánh giá chất lượng hiệu quả của các CTĐT POHE là 1 trong những mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục. Trong số rất nhiều phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo POHE, dự án POHE thực sự chú trọng đến việc khảo sát ý kiến phản hồi của cựu sinh viên – sản phẩm của CTĐT, coi đây như căn cứ điêu chỉnh, cải tiến CTĐT nói riêng và chính sách quản lý nói chung, đồng thời củng cố mối quan hệ nhà trường và thế giới nghề nghiệp. Cho tới nay, dự án đã tiến hành 2 cuộc khảo sát cựu sinh viên ( năm 2009 – giai đoạn 1) và năm 2013 (giai đoạn 2). Việc tiếp tục thực hiện cuộc khảo sát cựu sinh viên 2016 vào thơi điểm kết thúc Dự án POHE giai đoạn 2 giúp Dự án có được những bằng chứng thực nghiệm quan trọng phản ánh chất lượng và sự cải tiến của các CTĐT trong thời gian thực hiện dự án POHE giai đoạn 2.

Mục tiêu chung: Tìm hiểu thực trạng việc làm của cựu sinh viên POHE sau khi tốt nghiệp và quan điểm của cựu sinh viên POHE về chương trình đào tạo POHE để có căn cứ cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo POHE. 

Mục tiêu cụ thể:

 
 

·        Tìm hiểu thực trạng việc làm của cựu sinh viên POHE sau khi tốt nghiệp, so sánh với kết quả năm 2013

 
 

·        Tìm hiểu đánh giá của sinh viên về chương trình đào tạo POHE, so sánh với kết quả năm 2013

 
 

·        Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động của cựu sinh viên POHE, so sánh với kết quả năm 2013

 
 

·        Tìm hiểu biện pháp của các trường để cải tiến chương trình đào tạo sau cuộc khảo sát năm 2013. 

  ·        Đề xuất những khả năng để cải tiến chương trình POHE hiện tại ở cấp Khoa, trường

 
 

·        Đánh giá khả năng mở rộng chương trình POHE tới những ngành đào tạo khác.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát bằng phiếu hỏi, phỏng vấn sâu, tổ chức Hội thảo với đại diện các trường.

Thời gian thực hiện khảo sát: 14/03- 08/04/2016

Đối tượng khảo sát: Sinh viên tốt nghiệp các CTĐT POHE


Dự kiến Kết quả nghiên cứu được công bố trong tháng 06/2016 


Dự án POHE2