Loading...

Thành tựu Dự án

1.1    Với các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng từ giai đoạn 1: Dự án tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động như khảo sát nhu cầu thị trường lao động; phát triển mối quan hệ với thị trường lao động, phát triển truyền thông; quảng bá về chương trình đào tạo; nghiên cứu về trải nghiệm của sinh viên trong các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và khảo sát tỉ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp đối với sinh viên theo học các chương trình định hướng ứng dụng.

1.2    Đối với phát triển những chương trình đào tạo mới theo định hướng ứng dụng: Dự án hỗ trợ phát triển 39 chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng mới tại các trường tham gia dự án với các hoạt động như khảo sát xong thị trường lao động, xây dựng khung chương trình đào tạo để Hội đồng khoa học trường thông qua, phát triển chương trình chi tiết và tài liệu.

1.3    Về bồi dưỡng giảng viên: Trong khuôn khổ thí điểm tại các trường tham gia, Dự án đã xây dựng được Chuẩn năng lực giảng viên theo định hướng ứng dụng, Khung Chương trình bồi dưỡng giảng viên và tài liệu chương trình bồi dưỡng giảng viên. Việc bồi dưỡng giảng viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV năm 2015.

1.4    Hỗ trợ thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên tại các trường tham gia Dự án: Theo Văn kiện dự án được Nhà tài trợ phê duyệt, để phát triển năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, Dự án đã hỗ trợ 5 trường trong quá trình chuẩn bị cho việc thành lập các trung tâm bồi dưỡng giảng viên.

1.5    Các nghiên cứu phục vụ phát triển chính sách: Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, một số các nghiên cứu về giáo dục đại học và giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng đã được thực hiện với mục đích là cung cấp những thông tin để cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học tham khảo.

Dự án POHE2