Loading...

Ý tưởng hình thành

Chương  trình  giáo  dục  Đại  học  theo  định  hướng  nghề  nghiệp  (Profession-Oriented  Higher Education  –  POHE) thuộc Dự án  Giáo dục  Đại học  Việt Nam  –  Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005 với mục tiêu nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu  của thị trường lao động làm trung tâm. Dự án này có mục tiêu chính là thực hiện chính sách mang tính đột phá “đào tạo theo nhu cầu xã hội” của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (Bộ GD-ĐT)  và hình thành chính sách về mô hình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp. Từ năm 2005, tám trường  Đại học  Việt Nam, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hà Lan, đã bắt đầu xây dựng các chương trình POHE cho các ngành đào tạo như: Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông Lâm, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Điện tử và Công nghệ Thông tin. Trừ một chương trình đào tạo đã bắt đầu được tuyển sinh vào năm 2006, tất  cả  các  chương trình đào tạo mới được xây dựng đã bắt đầu tuyển sinh vào năm 2007 và một vào năm 2008  


Tiếp tục kết quả đạt được từ giai đoạn 1 (2005-2009), Dự án Phát triển Giáo dục Đại học theo Định hướng Nghề nghiệp - Ứng dụng(POHE) ở Việt Nam (2012-2015) giai đoạn 2 tiếp tục được đặt trong bối cảnh Giáo dục Đại học tại Việt Nam đang tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức nổi lên từ quá trình hiện đại hóa đang diễn ra trong xã hội, trong nền kinh tế và trong nghề nghiệp. Các thành phần xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp, đang đòi hỏi phải có những thay đổi trong Giáo dục Đại học. Bên cạnh đó, Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương khoá XI đã khẳng định “Sớm đổi mới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…Nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục bậc đại học, tập trung chuyển từ đào tạo chiều rộng sang đào tạo chiều sâu”. Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 18/6/2012 là khung pháp lý cho sự phát triển hệ thống giáo dục đại học trong tương lai với chủ trương phân tầng giáo dục đại học, trong đó sẽ hình thành các cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. Dự án Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng được triển khai với mong muốn trở thành xu thế phát triển chính trong đào tạo đại học tại Việt Nam. 


Thông tin tổng quan dự án, vui lòng xem tại đây