Loading...

Tài liệu Hội thảo

Trang lưu trữ tài liệu được sử dụng trong và sau các hội thảo, hội nghị do BQL Dự án Giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam tổ chức. Để tải về tài liệu, vui lòng nhấn vào đường link ở tên mỗi sự kiện. 

Địa điểm: Các trường

Thời gian: 10/2012
Địa điểm/location: Các trường/ Universities


Thời gian: 11/2012
Địa điểm: Các trường

Thời gian: 12/2012
Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian: 1/2013
Địa điểm: Đà Nẵng

Thời gian/time: 04/2013
Địa điểm/location: Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian: 04/2013
Địa điểm: trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Thời gian: 30/06/2013
Địa điểm: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Thời gian: 22-23/08/2013
Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian: 12/12/2013
Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 17/12/2013
Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 18/12/2013
Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 18/02/2014
Địa điểm : Hà Nội

Thời gian: 19/03/2014
Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 30/05/2014
Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 12/09/2014
Địa điểm: Hà Nội

Thời gian: 18/12/2014
Địa điểm: Hà Nội 

10.3 Hội thảo "Nghiên cứu vai trò Nhà nước trong mối quan hệ trường Đại học và Doanh nghiệp"
Thời gian: 23/03/2015
Địa điểm: Hà Nội 

6.4 Hội thảo thảo luận "Đánh giá năng lực sinh viên POHE trước tốt nghiệp" 
Thời gian: 05/05/2015
Địa điểm: Hà Nội 

1.3 Họp triển khai hoạt động "Đánh giá định ký năm 2015" 
Thời gian: 05/05/2015 
Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian: 12/05/2015
Địa điểm: Hà Nội 

Thời gian: 12/06/2015 
Địa điểm: Thái Nguyên 

Chương trình: download tại đây 
Thời gian: 16/06/2015 
Địa điểm: Vinh 

Chương trình: download tại đây 
Thời gian: 17/06/2015 
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh 

Thời gian: 17-21/08/2015
Địa điểm: Hà Nội