Loading...

Tài liệu PROFED (POHE 1 2005 - 2009)

Trang cung cấp các tài liệu được soạn thảo, xuất bản trong Giai đoạn 1 của Dự án PROFED (2005-2009). Vui lòng nhấn vào đường link tại tên mỗi tài liệu để xem và tải về tài liệu: 

Nội dung

Chi tiết

 

 

 

 

 

 

Tài liệu hướng dẫn phát triển chương trình giảng dạy| University curriculum development booklets

ĐH Vinh

Vinh University

ĐH  Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Hung Yen University of Technology and Education

 

ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

 

ĐH Nông Lâm Huế

Hue University of Agriculture and Forestry

 

ĐH Kinh tế Quốc dân

National Economics University

 

ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Nong Lam University - Ho Chi Minh City

 

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

Hanoi University of Agriculture

 

 

 

 

 

 

Handbooks | Sổ tay

 

Sổ tay Xây dựng mối liên hệ với Công giới dành cho các nhà Quản lý đào tạo và Giáo viên

WoW Communication Handbook for Lecturers and Managers


Sổ tay Sinh viên POHE

Handbook for POHE students


Sổ tay Giảng viên POHE

Handbook for POHE lecturers


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications | Các ấn phẩm

        * 10 đặc điểm chính của POHE

        * Khái niệm POHE và 'Hệ thống tín chỉ' ở Việt Nam

        * Hướng dẫn Xây dựng và Thực hiện Chương trình POHE

        * Issue for Evaluation of POHE program/Các khía cạnh cần đánh giá chương trình     POHE

         * Các đặc điểm cơ bản của POHE và điều kiện thực hiện

         * Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chương trình POHE

 

 * 1Key characteristics of POHE

 * The POHE concept and the 'credit system' in Vietnam

 * POHE inventory at institutional level

 * Final Statement of the Seminar on Management and Organisation of POHE

 * Guidance for the Development and Implementation of POHE Study Programs

 * Key characteristics of POHE and Conditions for Implementation

 * Final Report of Questionnaire Analysis for POHE Programs

 * POHE leaflet

 * POHE Monitoring report booklet

 * Student assessment in POHE curricula

Presentations/Reference|Tài liệu thuyết trình/Tham khảo